ประกาศ
บอร์ดนี้เปิดให้อ่านได้อย่างเดียวแล้วครับ

กรุณาย้ายเบา ๆ ไปยังบอร์ดชั่วคราวกันก่อนครับ

จิ้ม ๆๆ >> forum.banrasdr.com


หลังจากนั้นจะมีประกาศให้ทราบเป็นระยะ ๆ นะครับ


ไม่ต้องสมัครใหม่ครับ


Post Reply 
รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. ส.ข. ทุกเขตทุกเบอร์
07-29-2010, 06:11 PM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 07-29-2010 06:27 PM โดย mario.)
โพสต์ทั้งหมด: #1
รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. ส.ข. ทุกเขตทุกเบอร์
เลือกตั้ง สก. ครบทุกเขต(50 เขต 61 ที่นั่ง ) สข. 36 เขตที่เหลือ 256 ที่นั่ง


สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ก.มีดังนี้

เขตคลองเตย

1 พ.ต.ท.ขวัญชัย ชัยเวช ก.ม.ม. 2 นายเจน หิมะทองคำ พท. 3 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ปชป.

เขตคลองสาน

1 นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ พท. 2 นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ปชป. 3 น.ส.สายรุ้ง ปิ่นโมรา ก.ม.ม.

เขตคันนายาว

1 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พท. 2 นายโยธิน ปัชฌามุก ปชป.

เขตดินแดง

1 นายชวลิต เทียนเดช อิสระ 2 นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ปชป. 3 นางอนงค์ เพชรทัต พท. 4 นางพิรญาณ์ ลัดดากลม ก.ม.ม.

เขตดุสิต

1 นางบุศกร คงอุดม ปชป. 2 นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พท. 3 นายมนัส พงศ์วรินทร์ ก.ม.ม.

เขตตลิ่งชัน

1 นายเป็นเลิศ จิรังนิมิตสกุล ก.ม.ม. 2 พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง ปชป. 3 นายสมคิด ชุ่มปลั่ง พท.

เขตทวีวัฒนา

1 พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี โสขุมา พท. 2 นายสุไหง แสวงสุข ปชป.

เขตทุ่งครุ

1 นายศิริพงษ์ เย็นอังกูร มภ. 2 นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ ปชป. 3 นายวิโรจน์ ญาณพิชิต ก.ม.ม. 4 นายสุวรวิทย์ วรรณศิริกุล พท.

เขตธนบุรี

1 นาย สมเกียรติ กันทรวรากร ปชป. 2 นายสุวรรณ เอี่ยมสุขนันท์ กลุ่มคนธนบุรี 3 นายวิชัย หุตังคบดี พท. 4 นายสมชาย เอี่ยมมงคลสกุล ก.ม.ม.

เขตบางกอกน้อย

1 นางปริษฐา วงศ์อากาศ พท. 2 นายนภาพล จีระกุล ปชป. เขตบางกอกใหญ่ 1 นางทิพย์ประภา ศุขบุญ พท. 2 นายวิรัช คงคาเขตร ปชป.

เขตบางคอแหลม

1 นางจุฑาเพชร จินตโสภณ พท. 2 นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี ก.ม.ม. 3 นายอภิมุข ฉันทวานิช ปชป.

เขตบางซื่อ

1 น.ส.พรพิมล คงอุดม ปชป. 2 น.ส.ภัคภร ตั้งปณิธานสุข พท.

เขตบางนา

1 นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร พท. 2 นายคำรณ บำรุงรักษ์ ปชป. 3 นายพัสกร พุฒขาว ก.ม.ม.

เขตบางบอน

1 นายสมพร คงโครัด ก.ม.ม. 2 นายเชาว์ สังข์คุ้ม พท. 3 นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ ปชป.

เขตบางพลัด

1 นายมนูญ นกยูงทอง ก.ม.ม. 2 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ปชป. 3 นายศีลธรรม พัชรประกาย กลุ่มคนทำงานเมือง 4 นายวัชรา พรหมเจริญ พท.

เขตบางรัก

1 นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ปชป. 2 นายธานี บุปผเวส พท.

เขตบึงกุ่ม

1 นายกษิณ พุกรักษา พท. 2 นายแมน เจริญวัลย์ ปชป. 3 นายบุญส่ง ชเลธร ก.ม.ม.

เขตปทุมวัน

1 น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ อิสระ 2 น.ส.อุไร อนันตสิน ปชป. 3 นายวิเชียรโชติ ส่งอาภากรณ์รัตน์ พท. 4 นายปฐม สุคนธชาติ ก.ม.ม.

เขตป้อมปราบฯ

1 นายธนภัทร ธาตวากร ก.ม.ม. 2 นายเอก จึงเลิศศิริ ปชป. 3 นางมาลี อุ่นมงคลมิตร พท.

เขตพญาไท

1 นายพีรพล กนกวลัย ปชป. 2 นายสุชาติ วิริยานุภาพพงศ์ ก.ม.ม. 3 นายกวี ณ ลำปาง พท.

เขตพระโขนง

1 นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ พท. 2 นาย ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ ปชป.

เขตพระนคร

1 นายบดินทร์ วัชโรบล พท. 2 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ปชป. 3 นายรัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี ก.ม.ม.

เขตภาษีเจริญ

1 นายสุธา นิติภานนท์ ปชป. 2 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พท. 3 น.ส.เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ กมม.

เขตมีนบุรี

1 นายสุนันท์ มีนมณี ปชป. 2 นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พท.

เขตยานนาวา

1 นายสมชาย มานะสิริจินดา พท. 2 นายอมรเทพ เศตะ พราหณ์ ปชป.

เขตราชเทวี

1 นางผุสดี วงศ์กำแหง ปชป. 2 นายปรเมษฐ์ ภู่โต กมม. 3 นายเอกกฤษ อุณหกานต์ พท.

เขตราษฎร์บูรณะ

1 นายสมพงษ์ สุวรรณคู กมม. 2 นายไสว โชติกะสุภา ปชป. 3 นายสุเมธี วรรณศิริกุล พท.

เขตลาดพร้าว

1 น.ส. บุณฑริกา ประสงค์ดี พท. 2 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ปชป. 3 นายปรีดา พักงาน ก.ม.ม.

เขตวังทองหลาง

1 นายนัสเซอร์ ยีหมะ ก.ม.ม. 2 นายบำรุง รัตนะ ปชป. 3 นายสิงห์ทอง บัวชุม พท.

เขตวัฒนา

1 นายประสิทธิ์ รักสลาม ปชป. 2 ว่าที่ ร.ต.นภดล เดชาฤทธิ์ ก.ม.ม. 3 นายธนินท์พล ปิคิธนภูมิพัฒน์ พท.

เขตสวนหลวง

1 นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ ปชป. เขตสะพานสูง 1 นายสามารถ หว้าพิทักษ์ ปชป. 2 นายชเขษม ป จันทไทย ก.ม.ม. 3 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พท.

เขตสัมพันธวงศ์

1 นายปรีดา ปรัตถจริยา พท. 2 นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ปชป.

เขตสาทร

1 นางกรรณิกา วิชชุลตา ก.ม.ม. 2 นายธวัชชัย ปิยนนทยา ปชป.

เขตหนองแขม

1 นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พท. 2 นายฮารูบ มูหมัดอาลี ก.ม.ม. 3 นายอภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ ปชป.

เขตหนองจอก

1 นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พท. 2 น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ์ ปชป.

เขตหลักสี่

1 นายรังสรรค์ กียปัจจ์ ปชป. 2 นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พท. 3 น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ

เขตห้วยขวาง

1 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พท. 2 นายประวิทย์ พรหมทอง ปชป.

เขตจตุจักร เขต 1

1 นายประพันธ์ เนตรรังษี พท. 2 นายถนอม พิมพ์ใจชน ก.ม.ม. 3 นายโยธิน เปาอินทร์ ปชป.

เขตจตุจักร เขต 2

1 น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ พท. 2 นายประกิต จันทร์สมวงศ์ ก.ม.ม. 3 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ ปชป.

เขตจอมทอง เขต 1

1 นายธวัชชัย ทองสิมา พท. 2 นายพิรกร วีรกุลสุนทร ปชป.

เขตจอมทอง เขต 2

1 นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ พท. 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ปชป.

เขตสายไหม เขต 1

1 นายเอกภาพ หงสกุล พท. 2 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี ปชป.

เขตสายไหม เขต 2

1 นายอำนวย ชัยพรประเสริฐ พท. 2 นายสมชาย เวสารัชตระกูล ปชป.

เขตบางเขน เขต 1

1 สิบเอกอำพันธ์ เฉลิมบุญ ปชท. 2 นายฐิติโชค กาญจนภักดี ปชป.

เขตบางเขน เขต 2

1 น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ ปชป. 2 นายณกรณ์ ทองศรี พท.

เขตบางแค เขต 1

1 นายสุพิน คล้ายนก ปชป. 2 พันตำรวจเอกสมชาย พงษ์ธานี พท.

เขตบางแค เขต 2

1 นายเพทาย จั่นเผื่อน ปชป. 2 นายนิรันด์ พรมจีน พท.

เขตบางกะปิ เขต 1

1 นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล พท. 2 นายประเสริฐ ทองนุ่น ปชป.

เขตบางกะปิ เขต 2

1 นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ พท. 2 นางนฤมล รัตนาภิบาล ปชป.

เขตบางขุนเทียน เขต 1

1 นายสุพจน์ ภูมิใจตรง กลุ่มคนรักบางขุนเทียน 2 นายสมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูล พท. 3 นาย สารัช ม่วงศิริ ปชป.

เขตบางขุนเทียน เขต 2

1 นายสหทัศน์ แก้วงาม อิสระ 2 นายสมชาติ รัตนเรืองกิต พท. 3 นายสาทร ม่วงศิริ ปชป. 4 นายนพดล อิศรเสนา ณ อยุธยา กลุ่มคนรักบางขุนเทียน

เขตประเวศ เขต 1

1 นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์ พท. 2 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล ปชป.

เขตประเวศ เขต 2

1 นายธวัช กีรติอิสริยะกุล อิสระ 2 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ปชป. 3 นายพารวย จันทรสกุล พท.

เขตคลองสามวา เขต 1

1 นายวิรัช อินช่วย ปชป. 2 นายสุวิทย์ บุญมา พท.

เขตคลองสามวา เขต 2

1 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ ปชป. 2 นายลี่จั๊ว แซ่เฮ้ง พท.

เขตดอนเมือง เขต 1

1 นายธนกร พูลมี อิสระ 2 นายธนัชพงศ์ เกิดนาค ก.ม.ม. 3 นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ ปชป. 4 นายสุริยา โหสกุล พท.

เขตดอนเมือง เขต 2

1 นางกนกนุช นากสุวรรณ ปชป. 2 นายชุติเดช สุวรรณเกิด ก.ม.ม. 3 นางอัมพร โสภณดิเรกรัตน์ กลุ่มคนดอนเมืองรุ่นใหม่ 4 นางพิมพ์ชนา โหสกุล พท.

เขตลาดกระบัง เขต 1

1 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พท. 2 นายสมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล ปชป.

เขตลาดกระบัง เขต 2

1 นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พท. 2 นายอำนวย นวลทอง กมม. 3 นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนสุวรรณ ปชป.


(ข้อมูลมติชน)

++++++++++++++++++++++++++++

ใครมีเบอร์ ส.ข. เอามาลงด้วยนะครับ Big Grin

พรรคเพื่อไทย สู้ๆ Heart
มีข้อสังเกตว่าที่เขตหลักสี่ น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี ลงในนามอิสระ ยายคนนี้เป็นอะไรกับ ผึ้ง ศุภมาส คนที่เนรคุณไปอยู่กับเนรวิน? แล้วทำไมส่งลงในนามอิสระ ไม่สังกัดภูมิใจตาย

เลือกตั้งส.ข. ที่ผ่านมา เขตหลักสี่ พรรคภูมิใจตาย ก็ไม่ได้มาซักที่นั่งเดียว ทั้งที่ป้ายหาเสียงเอายัยศุภมาส มาเป็นตัวชูโรง ไม่แน่ใจว่าคะแนนน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยด้วยรึเปล่า? อิอิ Big Grin

พรรคนี้มันรายำจิงๆ หักหลังเค้าไม่พอ มาด่าเค้าเยอะแยะมากมาย ทำตัวเป็นแบบบรรหารซะจะยังดีกว่า นี่ต้องทำตัวเป็นศัตรูกันด้วยเนอะ Tongue

แดงเกลียด เหลืองเกลียด ไอ้เนรวินเอ๊ย มีแต่เงินกับบารมีแบบมาเฟีย ประชาชนทั่วไปไม่ยอมรับมันหรอก พรรคภูมิใจตาย ฮิๆ Blush
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
07-29-2010, 07:42 PM
โพสต์ทั้งหมด: #2
RE: รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. ส.ข. ทุกเขตทุกเบอร์
สาธุ ขอให้ ประชาธิปัติย์กับการเมืองใหม่ แบ่งแต้ม เพื่อไทย กวาดเยอะๆ ทีเห๊อะ ฮ่าๆๆๆ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
Post Reply 


ไปยังกระดาน:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)